Operatie Ontgrijzing

DSC_4866

Het TV-programma ‘Nieuwsvuur’ heeft de hand weten te leggen op uiterst geheime notities van de regering. De stukken betreffen de tot nu toe onbekende Operatie Ontgrijzing. Het gaat over voornemens om de onbalans in de bevolkingsopbouw met onorthodoxe middelen ter hand te nemen.

In het kort komt het er op neer dat er per regio quota aan senioren worden opgesteld die door de autoriteiten moeten worden geruimd. Dat moet dan op een manier gebeuren die bij zowel de senioren als de rest van de bevolking geen argwaan wekt. Verschillende scenario’s worden uitgewerkt en gewogen. De experts die aan de stukken hebben gewerkt zijn tot nu toe anoniem gebleven. Dit is wat ze opperen:

-Hoewel senioren soms in grote concentraties worden aangetroffen in woonzorgcomplexen, verzorgingsinstellingen, verpleeginrichtingen en ziekenhuizen, worden deze locaties toch bij voorkeur niet uitgezocht om de ruimingen te doen plaatsvinden. Dat heeft twee redenen: de eerste is dat de gekozen instelling in opspraak raakt en dat tot diepgravend onderzoek leidt, waardoor Operatie Ontgrijzing aan het licht zou kunnen komen. De tweede is dat senioren vermijdend gedrag gaan vertonen en daardoor in de toekomst minder gemakkelijk opgespoord en geruimd kunnen worden. De regering wil voorkomen dat senioren gaan onderduiken. Ook het uitwijken van senioren naar het buitenland moet worden tegengegaan. Met hen zou ook kapitaal over de grens verdwijnen. Het weglekken van dat kapitaal zou de samenleving ernstig kunnen schaden. Het vertrek van senioren levert ook wat op: de druk op de zorg neemt daardoor af.

-Veel meer wordt gekeken naar diensten en producten die specifiek door ouderen worden afgenomen. Denk daarbij aan medicijnen, voedingsmiddelen die worden afgenomen door servicediensten, zoals maaltijdbezorgdiensten, hulpmiddelen, maar ook reizen en evenementen waar vooral senioren graag gebruik van maken. Degenen die de diensten of producten leveren, kunnen betrokken worden bij de ruimingsoperaties, of, en dat verdient de voorkeur, onwetend worden gelaten terwijl ze toch meewerken. Waaraan moet worden gedacht? Reizen en cruises waar veel ouderen aan deelnemen zijn uitstekende gelegenheden om gecontroleerde groepen senioren ‘uit te faseren’. Maar ook medicijnen die vrijwel uitsluitend aan senioren worden voorgeschreven kunnen worden gebruikt als drager van een ziekteverwekker of een ‘terminaal medicijn’. Hetzelfde geldt voor seniorenmaaltijden.

-Incidenteel kan een instelling met een hoge concentratie aan senioren doelwit zijn van een operatie. Steeds is het belangrijk dat er geen verband wordt gelegd tussen een piek in het sterftecijfer en een bepaalde gebeurtenis of bron of oorzaak. In de stukken wordt uitvoerig ingegaan op de redenen waarom de overheid tot een ontgrijzingsbeleid zou moeten overgaan. Een greep:

-Senioren doen een onevenredig groot beroep op de beschikbare middelen in de gezondheidszorg. Een veel te groot deel van het budget wordt gespendeerd in de allerlaatste levensfase. Beter kunnen deze middelen worden besteed aan mensen die economisch rendabel zijn.

-Senioren beschikken over aanzienlijke financiële reserves en vermogens, die ze maar moeilijk willen inzetten. Op hogere leeftijd zijn het geen ‘big spenders’ meer. De overheid kan het zich niet veroorloven om op het vrijkomen van deze tegoeden te wachten en middels successierechten af te romen. De erfgenamen gebruiken constructies waardoor de overheid miljoenen aan inkomsten derft. Dus naast ruimen zal ook afromen en onterven onderdeel moeten zijn van de operatie.

-Doordat er wel een minimum leeftijd is waarop burgers hun stemrecht mogen uitoefenen, maar geen maximum, vormen senioren een lastige machtsfactor. Eliminatie van een deel van hen brengt de macht wat meer in balans. Het maakt de overheid ook wat slagvaardiger bij de aanpak van de onbalans in de leeftijdsopbouw van de bevolking.

‘Operatie ontgrijzing’ lijkt een opmaat te zijn voor een bredere aanpak. Er zijn meer groepen mensen in de samenleving die economisch onrendabel zijn. Als deze operatie slaagt, dient ze als voorbeeld voor soortgelijke operaties bij andere groepen.

Uit de stukken blijkt ook dat onderzoek naar ziekteverwekkers die specifiek slachtoffers maken onder ouderen al in een vergevorderd stadium zijn. Aan de ziekteverwekkers worden eisen gesteld. De ziekte moet snel en ongecompliceerde verlopen, de ziektekiem moet liefst niet traceerbaar zijn, bij de ‘behandeling’ dienen weinig complicaties op te treden en de kosten van verpleging en behandeling dienen zeer beperkt te blijven. Varianten van het norovirus zouden in aanmerking komen  voor een nieuw type ziekteverwekker: het senior killer virus. Het virus moet slachtoffers elimineren die reeds verzwakt zijn en die met een specifieke behandeling slechts een korte verpleging nodig hebben. Er zijn vitale senioren, die wellicht wel bestand zijn tegen deze behandeling. Ook zullen er vatbare individuen uit andere leeftijdscategorieën onbedoeld besmet kunnen raken. Collateral damage is onvermijdelijk.


About this entry